عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : هدف گیری در زمان پرتاب

مطمعنا ماهیگیرانی را دیده اید که توانایی پرتاب راست و مستقیم در محیط مورد نظر خود را ندارند پرتاب این ها یا کمی به راست و یا همیشه کمی به چب متمایل است این یکی از بزرگترین نواقص یک ماهیگیر کپور است که متاسفانه هیچ وقت از طرف ماهیگیران تفننی رفع نمی شود و در زمان ماهیگیری هم برای خودشان و هم برای دیگران موجب بوجود آمدن مشکل می شوند