عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تناسب اکشن یا وزن پرتاب چوب و وزن وزنه سربی نکته ها و اطلاعات تخصصی کپور

عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : کنترل و هدایت نخ و وزنه سربی در زمان پرتابهای بلند

همه ما تجربه پرتاب در بادهای شدید , پرتاب هایی که بسیار بلند تر از حد انتظار ما هستند و یا حتی کمی به چپ و راست متمایل می شوند را داریم , ماهیگیر حرفه ای کپوردر این گونه موارد از چوب ماهیگیری و انگشتانش که ماهرانه بر روی لبه اسپول چرخ کپوری قرار گرفته است برای کنترل نخ و وزنه سربی استفاده می کند و بهترین نتیجه را از پرتاب خود خواهد گرفت . به عنوان مثال اگر در زمان پرتاب جهت وزش باد از جهت راست به چپ ماهیگیر باشد در زمان پرتاب مطمعنا نخ ماهیگیر به طرف چپ شکم خواهد داد و پرتاب را با مشکل مواجه خواهد کرد در این زمان تنها کافیست سر چوب کپوری را به راست و در جهت عکس وزش باد حرکت داده تا مقدار و طول نخی که در جهت وزش باد شکم می دهد را به حداقل ممکن برسانید . از این روش برای کنترل و تصحیح پرتاب هایی که مقدار کمی به جهت چپ و راست متمایل می شوند نیز میتوان بهره برد  .

اما در مورد پرتاب هایی که بلندتر از حد انتظار ماهیگیر هستند با استفاده از فشار نرم انگشتان بر روی نخ در حال خروج از چرخ کپوری می توان وزنه سربی را در زمان پرتاب کنترل کرد و در محدود مورد نظر طعمه پاشی فرود آورد .

عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : کنترل و هدایت نخ و وزنه سربی در زمان پرتابهای بلند

عوامل موثر بر یک پرتاب موفق در ماهیگیری کپور : تکنترل و هدایت نخ و وزنه سربی در زمان پرتابهای بلند

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*