ماهیگیری کپور طعمه پاشی

اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری کپور !

یکی از عوامل مهم در ماهیگیری مخصوصأ در صید کپور طعمه پاشی اصولی و دقیق است به طوریکه بتواند ماهی را در محدوده پرتاب قلاب شما جمع نماید که متاسفانه در بسیاری موارد ماهیگیران کپور از انجام اصولی آن شانه خالی می کنند و موجب می شود تا نتیجه لازم را از ماهیگیری نگیرند .